Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4

img

                 - รายชื่อประเภท ห้องเรียนปกติ
                
- รายชื่อประเภท ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
                
- รายชื่อประเภท ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1

img

                           - ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                          
- ห้องเรียน English Program
                          
- ห้องเรียนปกติ

****ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ตามรายชื่อปฏิบัติตามหนังสือแนบท้ายประกาศ ดังนี้**** img

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

img

รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร คนดีศรีกาญจนาฯ

img
รายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่ได้รับเกียรติบัตร
กำหนดการพิธีมอบเกียรติบัตร *Update*
ลำดับที่นั่งพิธีมอบเกียรติบัตร *Update*
________________________________________________________________________

                 วันจันทร์        ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐  เริ่มลงทะเบียนและฝึกซ้อม  เวลา ๗.๓๐-๑๕.๐๐ น.
                 วันพฤหัสบดี  ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  เริ่มลงทะเบียนและรับจริง    เวลา ๗.๓๐-๑๒.๐๐ น.

***นักเรียนใส่ชุดพิธีการทั้ง ๒ วัน

สพฐ. เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

img

ประกาศโรงเรียนระดับชั้นม.1
1. ประเภทสอบคัดเลือก
2. ประเภทบุตรข้าราชบริพาร
3. ประเภทพื้นที่ใกล้โรงเรียน
4. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
5. ประเภทโควต้าเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประเภทดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์
7. ประเภทกีฬา
8. ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program

**ระดับชั้น ม.1 ทุกประเภท สอบข้อเขียนวันที่ 4 มี.ค. 2560
***ประเภทบุตรข้าราชบริพาร สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 มี.ค. 2560
***ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และกีฬา สอบปฏิบัติวันที่ 3 มี.ค. 2560
*** ประเภท English Program สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 มี.ค. 2560 และวันที่ 5 มี.ค. 2560
     รายชื่อนักเรียนสอบสัมภาษณ์ EP วันที่ 3 มีนาคม 2560 มี 3 กลุ่ม
     รอบเช้า 09.00 - 12.00  น. และรอบบ่าย 13.00 -16.00 น.
     สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มี.ค. 2560 
รายชื่อกลุ่มที่ 1    รายชื่อกลุ่มที่ 2   รายชื่อกลุ่มที่ 3
     สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มี.ค. 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
                         
                         **************************************

ประกาศโรงเรียนระดับชั้นม.4
1. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3. แผนการเรียนห้องเรียน พสวท
4. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส

7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
8. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ   
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาและสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

กำหนดการเลือกแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

img

ประกาศโรงเรียน เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

imgประกาศโรงเรียน
หนังสือแนบท้ายประกาศ

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ พระราชวังบางปะอิน และตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 2559 
วันที่ 25 มกราคม 2560
ณ พระราชวังบางปะอิน และตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา