Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1

img

                           - ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                          
- ห้องเรียน English Program
                          
- ห้องเรียนปกติ

****ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ตามรายชื่อปฏิบัติตามหนังสือแนบท้ายประกาศ ดังนี้**** img