Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

img

ประกาศโรงเรียนระดับชั้นม.1
1. ประเภทสอบคัดเลือก
2. ประเภทบุตรข้าราชบริพาร
3. ประเภทพื้นที่ใกล้โรงเรียน
4. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
5. ประเภทโควต้าเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประเภทดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์
7. ประเภทกีฬา
8. ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program

**ระดับชั้น ม.1 ทุกประเภท สอบข้อเขียนวันที่ 4 มี.ค. 2560
***ประเภทบุตรข้าราชบริพาร สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 มี.ค. 2560
***ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และกีฬา สอบปฏิบัติวันที่ 3 มี.ค. 2560
*** ประเภท English Program สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 มี.ค. 2560 และวันที่ 5 มี.ค. 2560
     รายชื่อนักเรียนสอบสัมภาษณ์ EP วันที่ 3 มีนาคม 2560 มี 3 กลุ่ม
     รอบเช้า 09.00 - 12.00  น. และรอบบ่าย 13.00 -16.00 น.
     สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มี.ค. 2560 
รายชื่อกลุ่มที่ 1    รายชื่อกลุ่มที่ 2   รายชื่อกลุ่มที่ 3
     สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มี.ค. 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
                         
                         **************************************

ประกาศโรงเรียนระดับชั้นม.4
1. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3. แผนการเรียนห้องเรียน พสวท
4. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส

7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
8. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน