Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

ห้องเรียน VDO OnDemand


ห้องเรียนVDO OnDemand
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
******************************
<<กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ>>


ครูอิสรา ธริญาติ   สื่อการสอนภาษาจีน


ครูอิสรา ธริญาติ  สื่อการสอนภาษาจีน เรื่อง NIce to miss you
1


<<คอมพิวเตอร์>>


ครูพรรณวลี  ภู่พันธ์  สื่อการสอนเรื่อง Hardware
dao


ครูพรรณวลี  ภู่พันธ์  การใช้ปรแกรม Photoshop การตัดภาพที่มีพื้นหลังสีขาว
2


ครูศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี  สื่อการสอน เรื่อง Infographics ตอนที่ 1
kad


ครูศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี สื่อการสอน เรื่อง Infograhics ตอนที่ 2
2

 ครูกัญภร  แสงมณี   สื่อการสอน เรื่อง EXEL
jan


ครูอุษณ๊ย์  น้อยศรี  สื่อการสอนเรื่องภาษา C 
nok 


ครูปุณรดา นิพิวรรณ์  สื่อการสอน เรื่อง CSharp
kae


 <<กลุ่มสาระภาษาไทย>>
 


ครูดาวรุ่ง  เถียรทวี  สื่อการสอน เรื่อง เห็นแก่ลูก
daorung


<<กลุ่มสาระคณิตศาสตร์>>


ครูกมลชนก ภาคภูมิ  สื่อการสอน เรื่อง กราฟของฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล

nong
กราฟของฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล ตอนที่ 1
กราฟของฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล ตอนที่ 2


<<กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี>>


ครูอรทัย  เลิศวัฒนนนท์ สื่อการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
1


*****************