Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู

  รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู 


นายพงศ์พรรณ์  พลเยี่ยม
  นายกสมาคม

นายนพดล       เด่นดวง
  อุปนายกสมาคม คนที่ 1

นายมานะ        กิจประเสริฐ
  อุปนายกสมาคม คนที่ 2

นายศุภกร  จงภัทรวัฒน์
  อุปนายกสมาคม คนที่ 3

นางกมลพร  รุ่งโรจน์จินดา
  เหรัญญิก

นางภัชรี  นาคกัน
  เลขานุการ

ว่าที่ร้อยโทสถาพร  ทองเลิศ
  ประชาสัมพันธ์

นางนพวรรณ  เขียวมีส่วน
  กรรมการ

นางสาวสำเภา  เพ็ชรัตน์
  กรรมการ

นายฉัตรชัย  หมืนสุกแสง
  กรรมการ

นายธนพล  ฉันจรัสวิชัย
  กรรมการ

นางสมนึก  ธาราวัชรศาสตร์
  กรรมการ

นางผานิต  มาประเสริฐ
  กรรมการ

นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย
  กรรมการ

นายบุญฤทธิ์  วิชัย
  กรรมการ

นางนวพร  เอี่ยมธีรกุล
  กรรมการ