Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

คณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

 


ประธานกรรมการ


2
นายสัตวแพทย์พรชัย  สุวรรณาภิรมย์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์


5        


พระราชวิริยาลังการ      พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ


4    


นายแพทย์วัฒนา  เทียมปฐม     ผศ.พูลศักดิ์  อินทวี       นางสายพิณ  มณีศรี         


 


                                             


                     นายสมเกียรติ  พิณทอง       นายสุชิน   ทำมาหากิน   นางอภิเพ็ญ  พิทยชวาล  7                  นางยุพา  เขียวคำรพ              นายอำนวย  เหมือนวงศ์ธรรม
           กรรมการผู้แทนชุมชน          กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  
                                 


                                               1  


นายศักดิ์ชัย  สุจริตสถิตานนท์       นายสำเริง   อยู่ประจำ                 นางสาวทวิณา  ไชยยงยศ 
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการผู้แทนครู                  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า


กรรมการและเลขานุการ


 1 


นายนพดล  เด่นดวง