Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการนักเรียน ปี 2556

 

11
นายพงศกร  สรรวิเศษกุล
ประธานนักเรียน


22
นายณัฐศักดิ์  ตาเมือง
รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหาร
33
นายชัชรินทร์ อินทะสร้อย     
รองประธานนักเรียนฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
44
นายธนพล  โสดานิล
กรรมการฝ่ายประสานงาน
55
นายสรสิช  มูลสุวรรณ
กรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรมนุษย์
 66
นางสาววริศรา  บุญศิริ
กรรมการฝ่ายปกครองและระเบียบวินัย
77
 นางสาวสิริปภา ทัศนอนันชัย 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
88
นายเมธากุล  ชาบัญ
กรรมการฝ่ายศิลปกรรมและเทคนิค
 99
นายณัฐพัฒน์  ศรีเพชร
กรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ
10
นายธนพล  อรุณศิริ
กรรมการฝ่ายโสตทัศน์
11
นายณัฐชนน  สกุลเจริญพร
กรรมการฝ่ายงานธุรการและสารบรรณ
12
นางสาวสุกฤตา  กิจเจา
กรรมการฝ่ายงบประมาณและการจัดหารายได้
15 
นายอัฐพล  บุญสาร
กรรมการฝ่ายเอกสาร
14
นางสาวพิชชากร ศรมณี
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
15
นายศุภกิจ  ใจทัน
กรรมการฝ่ายสถิติและประเมินผล
การปฏิบัติการ
16
นายสุเมธ  นนทะวงษ์
กรรมการฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
17
นางสาวรวินันท์ ปานม่วง
กรรมการและเหรัญญิก
18
นางสาวพรพรรณ  ทัศนียะเวช
กรรมการและเลขานุการ
19
นางสาวจิรนันท์ กุลเพิ่มทวีรัชต์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                       
      

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th