Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

คณะผู้พัฒนาเว็บไซต์

ฝ่ายอำนวยการ
นายนพดล          เด่นดวง        ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายบุญฤทธิ์  วิชัย                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางสาวสุญาดา ศิริบูรณพงศา    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ
นางผานิต   มาประเสริฐ             รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารบุคคล
นางสาวสุญาดา   ศิริบูรณพงศา   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป


ที่ปรึกษา
นางสาวอุษณีย์   น้อยศรี       ครูชำนาญการ   (หัวหน้างานคอมพิวเตอร์)
นางสาวปุณรดา  นิพิวรรณ์      ครูชำนาญการพิเศษ
นางศรีสกุล       วิบูลย์วงศรี   ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัญภร    แสงมณี      ครูชำนาญการ
นายศุภกิตติ์       ดนุดิษฐ์      ครูปฏิบัติการ
นางสาวพรรณวลี  ภู่พันธ์        ครูพิเศษ

ทีมพัฒนาเว็บไซต์
นางศรีสกุล    วิบูลย์วงศรี   ครูชำนาญการพิเศษ      
- Graphic Designer
- หัวหน้าทีมพัฒนาเว็บไซต์
นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ์     ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัญภร  แสงมณี       ครูชำนาญการ
นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง  ครู
นายศรัณย์  จันทร์แดง          ครู

นายนวภู    แซ่ตั้ง           ศิษย์เก่า รุ่น 11 นิสิตปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสรวุฒิ  กิตติคีรีชัยกุล   ศิษย์เก่า รุ่น 12 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
นายจิรภัทร  เฮ้งเจริญ       ศิษย์เก่า รุ่น 13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯธนบุรี
- General Administrator

นายภูมิรพี แซ่ตั้ง
- Web Programmer & System Administrator
- Web Content Moderator
- KJN Facebook Administrator

นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
- Graphic Designer Staff
- KJN Facebook Moderator

ผู้รับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวชนาภา  ทังสุบุตร
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวชนาภา  ทังสุบุตร
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวอาทิตยา  ทองสุข
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปาจรีย์  ไชยเสน
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นางสาวอาทิตยา  ทองสุข
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวชนาภา  ทังสุบุตร
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
นางสาวปาจรีย์  ไชยเสน
ผู้แทนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
ผู้แทนงานคอมพิวเตอร์
นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
ผู้แทนงานห้องสมุด
นางสาวปาจรีย์  ไชยเสน
ผู้แทนงานแนะแนว
นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
ผู้แทนฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวอาทิตยา  ทองสุข

ขอขอบคุณภาพจากงานโสตทัศนศึกษา