Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ธำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดี มีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานงานพระราชดำริ และดำเนินชีวิตตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะในการคิดวิเคราะห์การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยี
5. พัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ และการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เอกลักษณ์โรงเรียน
นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 

2

เป้าประสงค์ของโรงเรียน
นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นผู้ทีความคิดและสามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สืบสานงานพระราชดำริ ธำรงความเป็นไทย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ประเทศชาติ และสังคมโลก

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน
1. มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพ และสุขภาพกาย-สุขภาพจิตที่ดี
2. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
3. การมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. สืบสานงานพระราชดำริและอนุรักษ์ความเป็นไทย
5. การอ่าน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
8 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th