สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่
ครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3
ประวัติการศึกษา
คุรุศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ทุนสพฐ.รุ่น 1 ) สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คติประจำใจ  Hope for the best but Prepare for the worst
อุดมการณ์ในการทำงาน
พยายามทำงานให้มีความสุขและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ
รางวัลเกียรติยศ
   1. เข็มเชิดชูเกียรติรางวัลครูเกียรติยศ กระทรวงศึกษาธิการ
   2. Master teacher/ครูแกนนำ ครูต้นแบบ วิชาภษาอังกฤษ สพฐ.
   3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นสมุทรสาคร
   4. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี
   5. รางวัลเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม.10
ประสบการณ์ในต่างประเทศ
   ระหว่างวันที่ 6 เม.ย. - 1 พ.ค. พ.ศ.2552 อบรมและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Professional Development Course for Teachers of English at RMIT University, Melbourne Australia.

2

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ (คศ. 2)
วุฒิการศึกษา   - ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
                     - ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
รายวิชาที่สอน
       - สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6
       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ)
       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมยุวกาชาด)

หน้าที่รับผิดชอบ
       - ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/5    
รางวัลเกียรติยศ
        - ครูแกนนำ (Master teacher) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับม .ต้น

ประสบการณ์ในต่างประเทศ
         วันที่ 2 เม.ย-1 พ.ค. 2554 อบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร

3

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาเยอรมัน)
                  ศศ.ม.ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

วิชาที่สอน 
     - สอนวิชาภาษาเยอรมัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ,4,5 และ 6
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมภาษาเยอรมัน)
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)
หน้าที่รับผิดชอบ  
     -หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        
     -เลขานุการศูนย์ภาษาเยอรมันจังหวัดนครปฐม 
     -หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
     -คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรภาษาเยอรมันของส.พ.ฐ.
รางวัลเกียรติยศ 
      -โล่ห์ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและวิริยะ อุตสาหะ

ประสบการณ์ในต่างประเทศ
            ไปศึกษา อบรมสัมมนา ณ ประเทศสหพันธ สาธารณรัฐเยอรมนี 
            ครั้งที่ 1 ปี 1990 เมือง มานไฮม์  ศึกษาภาษาเยอรมัน
            ครั้งที่ 2 ปี 1995 อบรมครูสอนภาษาเยอรมัน เมืองก๊อททิงเกนและ เบอร์ลิน
            ครั้งที่ 3 ปี 1999 ศึกษาต่อภาษาเยอรมัน เมือง มานไฮม์
            ครั้งที่ 4 ปี 2002 ได้รับทุนฯ จาก สมเด็จพระเทพฯ สัมมนาการสอนภาษาเยอรมัน เมืองก๊อททิงเกน
            ครั้งที่ 5 ปี 2006 สัมมนาการสอนภาษาเยอรมันในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมัน เมืองก๊อททิงเกน และเยนา

4

ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (คศ. 2)
วุฒิการศึกษา   - ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
                    
- ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
     - สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ)
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมยุวกาชาด)

หน้าที่รับผิดชอบ
     - ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/7
รางวัลเกียรติยศ 
      -โล่ห์ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและวิริยะ อุตสาหะ 
      - ครูแกนนำ (Master teacher) วิชาภาษาอังกฤษ

      - รางวัลครูแสนดี ปีการศึกษา 2555
ประสบการณ์ในต่างประเทศ 
         วันที่ 5 - 13 ต.ค. 2547 นำนักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ สถาบัน SSTC ประเทศสิงคโปร์
 
       วันที่ 19 เม.ย. - 17 พ.ค. 2552 อบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร

5

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (คศ. 2)
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
     - สอนวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ)
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)
หน้าที่รับผิดชอบ            
     - ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3
รางวัลเกียรติยศ 
      -โล่ห์ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและวิริยะ อุตสาหะ

6

ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (คศ. 2)
วุฒิการศึกษา  - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
                    - ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์
วิชาที่สอน
      - สอนวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6
      - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ)
      - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)

หน้าที่รับผิดชอบ            
      - ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/7
รางวัลเกียรติยศ
      - โล่ห์ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและวิริยะ อุตสาหะ 

      - โล่ห์ครุูดีศรีกาญจนา ปีการศึกษา 2552
      - ครูแกนนำ (Master teacher) วิชาภาษาอังกฤษ       
ประสบการณ์ในต่างประเทศ
       วันที่ 21 เม.ย-18 พ.ค. 2551 อบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร

7

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
วุฒิการศึกษา  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
                     ค.ม.การบริหารการศึกษา
รายวิชาที่สอน             
     - สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.5
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ)
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)

 หน้าที่รับผิดชอบ
     - เจ้าหน้าที่การเงิน
     - ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7
รางวัลเกียรติยศ  
      -โล่ห์ครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2540 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางกลุ่มที่ 9
      -เกียรติบัตรข้าราชการตัวอย่างประจำปีการศึกษา 2543  จังหวัดนครปฐม 
      -โล่ห์ครูดีศรีกาญจนา ปีการศึกษา 2549
      -โล่ห์ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและวิริยะ อุตสาหะ ประจำปี 2547และ ปี 2552 
      -โล่ห์ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศช่วงชั้นที่ 3  เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2549  

      - รางวัลครูแสนดี ปีการศึกษา 2555
ประสบการณ์ในต่างประเทศ
        วันที่ 17 เม.ย. - 17 พ.ค. 2552 อบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์

8

ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (คศ. 2)
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
     - สอนวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ)
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)

หน้าที่รับผิดชอบ            
     - หัวหน้างานทะเบียน
     - ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1
รางวัลเกียรติยศ 
      -โล่ห์ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและวิริยะ อุตสาหะ ประจำปี 2553

    

9

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่สอน
    - สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
    - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ)
    - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)
หน้าที่รับผิดชอบ   
    - ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/7

10

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คนที่ 1
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ(คศ. 3)
วุฒิการศึกษา  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่สอน
       - สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ)
       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมยุวกาชาด)

หน้าที่รับผิดชอบ
       - ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/5   
รางวัลเกียรติยศ
        - เกียรติบัตรครูดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปี 2554

        - รางวัลครูแสนดี ปีการศึกษา 2555
ประสบการณ์ในต่างประเทศ
         - NZIIU English Course and contributed to International Friendship and Understanding through participating in the CULTURAL HOMESTAY PROGRAMME วันที่ 10 เม.ย. - 2 พ.ค. 2555

11

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คศ. 2)
วุฒิการศึกษา   - ค.บ. ภาษาอังกฤษ
                     - ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่สอน             
     - สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมยุวกาชาด)

 หน้าที่รับผิดชอบ
      - ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
รางวัลเกียรติยศ  
      -
ประสบการณ์ในต่างประเทศ
       -Holiday English Language Programme at St Franci Methodist School's Singapore วันที่ 11-14 ต.ค. 2554

12

ตำแหน่ง        ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา  - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
                    - ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
รายวิชาที่สอน
 - ภาษาอังกฤษ ม. 4

13

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา
  - กศ.บ. สาขาการสอนภาษาจีน (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  - ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา 
วิชาที่สอน
  - ภาษาจีน ม.5
  - ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ม.5
  - ภาษาจีนเพื่อการอ่านเขียน ม.6
  - กิจกรรมยุวกาชาด ม.1
  - กิจกรรมชุมนุมหรรษาภาษาจีน
หน้าที่รับผิดชอบ
  - ครูประจำชั้นม.6/2
ประสบการณ์ต่างประเทศ
  - ปี ค.ศ.2008-2010 ศึกษาที่ 云南民族大学 (Yunnan Nationality University )
คณะ 人文学院 ที่เมืองKunming มณฑล Yunnan ประเทศจีน

14

ตำแหน่ง  ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา   กศ.บ. การสอนภาษาต่างประเทศ
รายวิชาที่สอน 
 - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5
 - ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ม.4

15

ตำแหน่ง        ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  คบ. การสอนภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่สอน
 - ภาษาอังกฤษ ม.3

16

ตำแหน่ง        ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน (ภาษาอังกฤษ ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  เหรียญทอง
รายวิชาที่สอน ภาษาเยอรมัน

17

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา คบ. เอกภาษาอังกฤษ วิชาโทนันทนาการ
รายวิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ ม.1, ม.3
 

18

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา     ศศ. บ. ภาษาจีน เกียรตินิยมอันดับ 1
รายวิชาที่สอน
 - ภาษาจีน ม. 1,ม. 6

19

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา ศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
                   ศศ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
รายวิชาที่สอน
 - ภาษาฝรั่งเศส ม.4- ม.6

20

ตำแหน่ง        ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ค.บ. ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1
รายวิชาที่สอน
       - Fundamental English (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน) ม.1
       - Reading and Writing (ภาษาอังกฤษอ่านเขียน) ม.4
       - Reading and Writing (ภาษาอังกฤษอ่านเขียน) ม.5

21

ตำแหน่ง        ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประทศ 
                    เกียรตินิยมอันดับ 1
รายวิชาที่สอน  ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4, 5

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
15 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th