Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ผลงานเผยแพร่

นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป สามารถนำสื่อการเรียนรู้ ผลงานที่เผยแพร่ของโรงเรียนไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   วิทยาศาสตร์
 

 บทคัดย่อ  รายงานการใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องพลังงานทดแทน รายวิชา ว30281 พลังงานกับชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                      ครูชญาดา สมไพบูลย์ 

 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    บททคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการบัญชี เรื่อง หลักการบัญชี
ครูพรทิพย์ ชลธี
    ชุดการสอน เรื่อง ความรู้ทักษะอาชีพช่างเดินสายไฟฟ้าในบ้าน
ครูธนู อยู่สำราญ
    ชุดการสอน เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบให้ความร้อน ครูเอกอุดม ทองเกษม
    บทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ ครูศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
    บทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ครูปุณรดา นิพิวรรณ์
    บทคัดย่อ รายงานประเมินโครงการจัดการเรียนรู้้ด้านการจัดการอาชีพประกอบการอาหาร
    ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูวิไล จิรมงคลการ
     
    โปรแกรม antivirus AVAST Program
    โปรแกรม Key of avast (ใช้คู่กับโปรแกรม AVAST ด้านบน)
 
คณิตศาสตร์
 
    บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการ
    เชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชา ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ร่วมกับเทคนิดการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน
    แบบฝึกที่ 1 เรื่อง ลักษณะและการหาคำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
    แผนการสอน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชา ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
      โดย ครูปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์
    บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง ปริพันธ์ ในการพัฒนา
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      โดย ครูดวงรัตน์ ประศาสน์วิทย์
    บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ในการพัฒนา
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเีรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      โดย ครูพนัชกร มีฤทธิ์
 
วิทยาศาสตร์
 
    บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา โครงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ครูิวินัย พึ่งคำ
วิธีการใช้โปรแกรม
download file main.rar -> axtract file ->เปิดไฟล์ intromain.exe
    บทคัดย่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
    บทคัดย่อ แบบฝึกทักษะชีววิทยาโดยใช้เทคนิค STAD เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมสำหรับ
      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      โดย ครูอริสา ถุงทรัพย์
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดการสอนด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
    เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ทาง ภูมิศาสตร์กับการดำเรงชีวิตของมนุษย์ รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา ศาสนา
    และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปี 2552
    โดย ครูนวลตา จันทร์พานิชย์
  ศิลปะ  
    บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยสีน้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยครูลัดดา มูลทองน้อย
  ภาษาต่างประเทศ  
    บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Sports and Hobbies ครูลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์
    บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง IF Clause ครูลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์
    บทคัดย่อ รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
    เรื่อง Tense ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Present Simple Tense
    วิธีการนำไปใช้งาน : ดาวน์โหลดไฟล์ Presim.rar --> extract file --> เปิดไฟล์ intro.exe ทำงาน
      โดยครูลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์
  ภาษาไทย  
    บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ (คำนาม คำกิริยา คำวิเศษณ์)
      ครูสุดาภรณ์ ทองสุข ครู ค.ศ.3
  พัฒนาผู้เรียน  
    บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ยุวกาชาด เรื่อง ระเบียบแถว
      ว่าที่ร้อยตรีศิริพร สามเพ็ชรเจริญ ครู ค.ศ.2
  กลุ่มบริหารบุคคล  
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จิรวัฒน์ บุญเฉย

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th