ลักษณะภูมิประเทศ


ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะ มีเกาะทั้งสิ้น 7107 เกาะในบริเวณทั้งหมดประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณ 116° 40' and 126° 34' E. longitude, และ 4° 40' and 21° 10' N. latitude โดยมีเขตแดนด้านตะวันออกติดกับทะเลฟิลิปปินส์ ทางตะวันตกติดกับทะเลจีนใต้ (South China Sea) ทางใต้ติดกับทะเลที่เรียกว่า Celebes Sea เกาะ Borneo อยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่กี่ร้อยกิโลเมตร และในทางตอนเหนือมีเกาะที่ใกล้ที่สุดคือไต้หวัน ส่วนทางตอนใต้ลงไปมีเกาะ Moluccas และ Celebes ทางตะวันออกด้านทะเลฟิลิปปินส์มีเกาะ Palau
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะ เคยปกคลุมด้วยป่าฝนร้อนชื้น และเถ้าถ่านภูเขาไฟ ส่วนที่สูงที่สุดของประเทศอยู่ที่ภูเขาชื่อ Mount Apo บนเกาะ Mindanao มีความสูงที่ 2,954 เมตร เนื่องจากเป็นเขตหินใหม่ จึงมีภูเขาไฟที่ยังกรุ่นอยู่ทั่วไปในประเทศ และประเทศอยู่ในเขตที่มีพายะใต้ฝุ่นพัดผ่าน เรียกว่า Typhoon Belt ที่ทำให้มีพายุจากทางแปซิฟิกตะวันตก มีไต้ฝุ่นพัดเข้าปีละประมาณ 19 ลูกทุกปี
ในทางตะวันออกเฉียงเหนือมีเขตที่เขาเรียกว่า Pacific Ring of Fire ฟิลิปปินส์จะประสบภัยจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเป็นระยะ ในแต่ละวันมีแผ่นดินไหวประมาณ 20 ครั้ง ซึ่งจะมีคลื่นการไหวที่จะสังเกตุไม่พบหรือไม่รู้สึกเป็นส่วนใหญ่

 

ลักษณะภูมิอากาศ


ภูมิอากาศ ร้อน ชื้นแบบเขตศูนย์สูตร มีอุณหภูมิตลอดปีที่ประมาณ 26.5 องศาเซลเซียส มีภูมิอากาศร้อนชื้นคล้ายทางภาคใต้ของประเทศไทย

มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ฤดูร้อนเริ่มในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน และฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงที่มีลมมรสุมพัดผ่านมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม ซึ่งเรียกกันในท้องถิ่นว่า Habagat และช่วงที่มีลมแล้งมาจากมรสุมทางตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน เรียกว่า Amihan

 

ทรัพยากร


ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ได้แก่ แร่ธาตุ ฟิลิปปินส์ผลิตทองแดง ได้มากที่สุดของทวีปเอเชีย นอกจากนี้ยังมีแร่เหล็ก แมงกานีส โครไมต์ ทองคำและนิเกิล ป่าไม้ของฟิลิปปินส์มีพื้นที่ป่าไม้ ประมาณร้อยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเกินดาเนา ทรัพยากรประมง น่าน้ำรอบเกาะเป็นแหล่งการจับปลา ปลาหมึก กุ้ง หอย ตมสถิติปรากฎว่าฟิลิปปินส์จับปลาไม่ได้มากใกล้เคียงกับประเทศไทยทุกปี
เศรษฐกิจ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรมากกว่าร้อยละ 60 เป็นเกษตรกร แต่เนื้อที่ที่สามารถ ใช้เพาะปลูกได้มีอยู่ประมาณร้อยละ 27 ของเนื้อที่ประเทศ พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบต่ำและเนินเขาที่ปรับให้เป็นขั้นบันได ซึ่งมีในเกาะซูลอนมากกว่าเกาะอื่นๆ คือ พืชผลที่ใช้เพาะปลูกของฟิลิปปินส์มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศในกลุ่มเอเซียนอื่นๆๆคือ พืชผลที่เพปลูกมีทั้งพืชอาหารและการค้า ได้แก่ ข้าวเจ้า ซึ่งมีประมาณร้อยละ 40 ของเนื้อที่ การเกษตรทั้งหมด และข้าวเป็นพืชอาหารหลักของฟิลิปปินส์ด้วย พืชที่ปลูกรอลงมาได้แก่ มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศมากที่สุด อ้อย ปลูกเพื่อใช้ทำน้ำตาลซึ่งทำรายได้ให้แก่ประเทศถึง 1 ใน 5 ของสินค้าออกทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี ปออะบากา ซึ่งเป็นพืชการค้าอีกชนิดหนึ่งเพราะปลูกกันมาก

 

ศาสนา


ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอันดับ 4 ของโลก นิกายโปรเตสแตนต์อันดับ 13 ของโลก ศาสนาอิสลามอันดับที่ 40 ของโลก ศาสนาฮินดูอันดับที่ 7 ของโลก และพระพุทธศาสนาอันดับที่ 17 ของโลก (ดูเพิ่มได้ใน พุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์)

 

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม


ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของตะวันตกก่อนจะได้มีโอกาสพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเอง วัฒนธรรมฟิลิปปินส์จะมีส่วนคล้ายกับประเทศในละตินอเมริกา ประชาชนแบ่งออกเป็นชุมนุมชนทางเชื้อชาติและภาษาที่แตกต่างกัน

 

สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ